Цени на услуги

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от:
МБАЛ "Света Екатерина" Димитровград" ЕООД
№ по ред Наименование на услугата Цена

Заплащана от пациент в лв.

1 ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАР ПО ЖЕЛАНИЕ 25
2 ЗАПИС ЕКГ - с разчитане 11
3 МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ /без медикамент/ 5
4 ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ /без медикамент/ 10
5 ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ /без медикамент/ 15
6 ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ /без консуматив/ 10
7 ПРЕВРЪЗКА 10
8 СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ 15
9 ПОСТАВЯНЕ НА СПИРАЛА 30
10 ОТСТРАНЯВАНЕ НА СПИРАЛА 20
11 АБОРТ ПО ЖЕЛАНИЕ ЗА НЕОСИГУРЕНИ ЛИЦА 200
12 ПОСТАВЯНЕ/СВАЛЯНЕ/ НА ГИПС 15
13 ПАРАВЕРТЕБРАЛНИ БЛОКАДИ /без консуматив/ 20
14 ПОСТАВЯНЕ НА УРЕТРАЛЕН КАТЕТЪР/без консуматив/ 20
15 ВЕНОЗНА АНЕСТЕЗИЯ /краткотрайна/ 50
16 ИНЦИЗИЯ НА БАРТ.АБЦЕС/без анестезия/ 30
17 АНЕСТЕЗИЯ /обща-интубация,спинална/ 50
18 ТЕСТУВАНЕ НА АНЕСТЕТИЦИ 30
19 ОТСТРАНЯВАНЕ НА КЪРЛЕЖ 5
20 ОБРАБОТКА НА РАНА от 20 - 100
21 ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ 30
22 ЕХО-КАРДИОГРАФИЯ /трансторекална/ 40
23 ЕХО-КАРДИОГРАФИЯ /трансезофагеална/ 80
24 ГОРНА ЕНДОСКОПИЯ - ФГС /без анестезия/ 70
25 КОЛОНОСКОПИЯ /без анестезия/ 70
26 СС-СТРЕС ТЕСТ /бягаща пътечка/ 50
27 ХОЛТЕР ЕКГ 50
28 ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО 15
29 МЕДИКАМЕНТОЗЕН ТЕСТ С Dobutamin 50
30 РЕНГЕНОГРАФИЯ НА РАЗЛИЧНИ ОРГАНИ 20
31 ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 10
32 ХИСТОБИОПСИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 30
33 ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА АУТОПСИЯ ПО ЖЕЛАНИЕ НА БЛИЗКИТЕ 500
34 А-ЕХОГРАФИЯ НА ОКО 20
35 ТОНОМЕТРИЯ 10
36 ПЕРИМЕТРИЯ КОМПЮТЪРНА 20
37 ПРОМИВКА НА СЛЪЗНИ ПЪТИЩА 10
38 ПОСТАВЯНЕ НА СУБКОНЮКТИВАЛНА И РЕТРОБУЛАРНА ИНЖЕКЦИЯ 10

Избор на екип

№ по ред Наименование на услугата Цена

Заплащана от пациент в лв.

1 ИЗБОР НА ЕКИП ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АБОРТ 200
2 ИЗБОР НА ЕКИП ПРИ НОРМАЛНО РАЖДАНЕ 300
3 ИЗБОР НА ЕКИП ПРИ РАЖДАНЕ СЪС СЕКЦИО 400

ЦЕНИ НА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

№ по ред Наименование на услугата Цена

Заплащана от пациент в лв.

1 Кръвна картина – автоматично, 8 показателя с 3-диф. 6
2 Скорост на утаяване на еритроцитите/СУЕ/ 2
3 Време на кървене / време на съсирване х2
3 Холестерол 18
4 Пресяващи тестове: протромбиново време/ПВ/ 5
5 Пресяващи тестове: акт. парц. тромбопластиново вр. (аPTT) 5
6 Пресяващи тестове: фибриноген 5
7 Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген) 2
8 Седимент на урина – ориентировъчно изследване 1
9 Окултни кръвоизливи 5
10 Глюкоза 2
11 Кр.захарен профил-трикратен/ орален глюкозотолерантен тест х6
12 Креатинин 2
13 Урея 2
14 Билирубин – общ 2
15 Билирубин – директен 2
16 Общ белтък 2
17 Албумин 2
19 HDL-холестерол 4
20 Триглицериди 3
21 Гликиран хемоглобин 15
22 Пикочна киселина 3
23 AСАТ 3
24 АЛАТ 3
25 Креатинкиназа - МВ 5
26 ГГТ 4
27 Алкална фосфатаза (АФ) 4
28 Алфа-амилаза /диастаза/ 5
29 Натрий , калий, хлориди 4
30 Калций 2
31 Желязо 4
32 ЖСК 4
33 Тропонин-Тр I 20
34 D- димер 18
35 КГА и АКС /кр. газов анализ и алкално киселинно състояние/ 15
36 Диференциално броене на левкоцити–визуално микроскопско 6
37 Морфология на еритроцити–визуално микроскопско изсл. 5
38 Ретикулоцити 5
39 LE-клетки 10
40 Отделяне на серум 4
41 Такса биологична проба 2

Цени на контрастно вещество в рентгеново отделение

№ по ред Наименование на услугата Цена

Заплащана от пациент в лв.

1 Контрастно вещество „Омнипак-fl.-50 ml 22
2 Контрастно вещество „Омнипак-fl.-100 ml 44
3 Контрастно вещество „Ултравист” fl 370 мг/мл 50ml 40
4 Компютърна томография /скенер/ 77

Други услуги, подобрени битови условия, специфично обслужване

№ по ред Наименование на услугата Цена

Заплащана от пациент в лв.

1 Болнично лечение- при остойностяване на леглоден 50
2 Болнично лечение в Интензивно отделение - при остойностяване на леглоден 100
3 Такса придружител без ползване на легло – на ден 10
4 Такса придружител на деца от 3 до 12 год. 3
5 Такса придружител с ползване на легло и храна – на ден 50
6 Издаване на дубликат на медицински документ 5
7 Лапароскопски консумативи 300
8 Меш.платно за пластика на коремна стена –  120
8 малко 160
8 средно 200
8 голямо
9 Транспорт – на км. 1
10 Такса домашно посещение – добавя се към цената на извършените мед.услуги 10
11 Здравно неосигурени лица,приети по КП - заплащат цената на КП,определена от НЗОК

Забележка: От такса за придружител са освободени придружителите на инвалиди с решение от ТЕЛК, пациенти с двигателни увреждания и деца до 3 год. Ползването на легло е възможно при наличието на свободни легла в стационара.

Други дейности/издаване на документи/

№ по ред Наименование на услугата Цена

Заплащана от пациент в лв.

1 Издаване на документ обр.УП-2 и обр.УП-3 на работещи служители при първоначално пенсиониране безплатно
2 Издаване на документ обр.УП-3 на неработещи лица в лечебното заведение за минал период 5
3 Издаване на документ обр.УП-2 за удостоверяване на доход на неработещи лица в лечебното заведение с цел пенсиониране или преизчисляване на пенсията 15
4 Предоставяне на данни по желание на неработещо в лечебното заведение лице за личния му доход по години с цел изчисляване на благоприятен коефициент за пенсиониране или преизчисляване на пенсията по 2,00 на година