Профил на купувача

Доставка на лекарствени продукти за 2020 г.
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставки на лекарствени продукти за 2020 г.”
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП на 04.03.2020 год. под номер на поръчката 00245-2020-0001
 
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333738363835
 
 
Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=963128&newver=2
 
Обявление: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=963129&mode=view
 
Промяна: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=972234&mode=view

Преписка: Прекратена - http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=984902&mode=view
 
Срок за получаване на офертите: 16.06.2020 год. до 16.00 часа
 
 


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за 2019 г - второ обявление
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставки на лекарствени продукти за 2019 г.”
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП на 23.05.2019 год. под номер на поръчката 00245-2019-0001
 
Информация за публикацията може да намерите тук:
 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333639333431
 
Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=913193&newver=2
 
Обявление:  http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=913197&mode=view

Срок за получаване на офертите: 24.06.2019 год. до 16.00 часа
 
Преписка: Прекратена процедура 
 Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Разяснения по документация за провеждане на обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти за 2019 г"
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
“СВЕТА ЕКАТЕРИНА”-ДИМИТРОВГРАД  ЕООД
Димитровград , ул.”Христо Ботев” № 29 тел.0391 6 40 24,
факс 6 40 29,e-mail [email protected]
 
  
РАЗЯСНЕНИЯ
ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С НАИМЕНОВАНИЕ
 
„Доставки на лекарствени продукти за 2019 г.” за нуждите на МБАЛ „Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД. МБАЛ „Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД
  
Във връзка с постъпило искане за разяснения по документация за провеждане на обществена поръчка с наименование „Доставки на лекарствени продукти за 2019 г.” за нуждите на МБАЛ „Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД. МБАЛ „Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД,
и на основание чл.180,ал.2 от ЗОП,
се дават следните разяснения:
 
ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ:
1. Обществената поръчка е разделена 54 обособени позиции с 170 номенклатурни единици, Възложителя разрешава ли да се участва в отделните обособени позиции по някои номенклатурни единици?
2. Има ли пълнота на офертите по обособените позиции?
 
ОТГОВОР:
1.Обществената поръчка е разделена на 54 обособени позиции. Може да се кандидатства за една или повече обособена позиция. Всяка обособена позиция съдържа различен на брой номенклатурни единици. Недопустимо е да се кандидатства за отделна номенклатурна единица.
2.Обособената позиция за която се кандидатства следва да съдържа оферта за всички номенклатурни единици, които са включени в нея.
  
 
Възложител
Д-р Матей Матеев Управител на МБАЛ
„Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД   

 
https://www.mbalstekaterina.eu/index.php?page=Orders&category=1

Доставка на лекарствени продукти за 2019 г
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставки на лекарствени продукти за 2019 г.”
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП на 10.10.2018 год. под номер на поръчката 00245-2018-0002
 
Информация за публикацията може да намерите тук:
 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333632323730
 
Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=872323&newver=2
 
Обявление: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=872325&mode=view
 

Срок за получаване на офертите: .12.11.2018 год. до 16.00 часа
 
Преписка: Прекратена процедура

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=878601&mode=view

 
 


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за 2018 г
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставки на лекарствени продукти за 2018 г.”
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП на 27.02.2018 год. под номер на поръчката 00245-2018-0001
 
Информация за публикацията може да намерите тук:
 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333534363338
 
 
Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=832248&newver=2
 
Обявление: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=832251&mode=view

Обявление: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=871657&mode=view
 
Преписка: Приключила - непостъпили оферти
 
Срок за получаване на офертите: .02.04.2018 год. до 16.00 часа
 


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени средства за 2017 г. - публично състезание трето обявление
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставки на лекарствени продукти за 2017 г.”
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП на 14.11.2017 год. под номер на поръчката 00245-2017-0003
 
Информация за публикацията може да намерите тук:
 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333531363834
 
Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=814911&newver=2
 
Обявление: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=814913&mode=view

Прекратяване:  http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=822328&mode=view

Срок за получаване на офертите: .11.12.2017 год. до 16.00 часа
 
Преписка: Прекратена
 


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени средства за 2017 г. - публично състезание второ обявление
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставки на лекарствени продукти за 2017 г.”
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП на 28.07.2017 год. под номер на поръчката 00245-2017-0002
 
Информация за публикацията може да намерите тук:
 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333438323931
 
Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=798158&newver=2
 
Обявление: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=798159&mode=view
 
Преписка: Прекратена процедура - http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=806170&mode=view

Срок за получаване на офертите: 18.09.2017 год. до 16.00 часа
 


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за 2017 г. - публично състезание
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставки на лекарствени продукти за 2017 г.”
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП на 30.05.2017 год. под номер на поръчката 00245-2017-0001
 
Информация за публикацията може да намерите тук:
 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333436333930
 
Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=789284&newver=2
 
Обявление: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=789285&mode=view
 
Преписка: Прекратена процедура
 
Срок за получаване на офертите: .03.07.2017 год. до 16.00 часа
 


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Съобщение до участниците в процедура относно рефинансиране /погасяване/ банков кредит
ИЗХ.№ 11/12.05.2016 Г.

СЪОБЩЕНИЕ
/ЗА ДАТАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ/
 
ДО
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД
 
ДО
“ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД
 
УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ПО ОП С ПРЕДМЕТ:
„ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН БАНКОВ КРЕДИТ НА МБАЛ „СВ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВГРАД“ ЕООД”, ОТКРИТА С РЕШЕНИЕ № 3/18.03.2016 Г. НА УПРАВИТЕЛЯ НА МБАЛ “СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ДИМИТРОВГРАД ЕООД
 
            УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.69А, АЛ.3 ОТ ЗОП, С НАСТОЯЩОТО ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ОТВАРЯНЕТО НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ В ПРОВЕЖДАНАТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН БАНКОВ КРЕДИТ НА МБАЛ „СВ.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВГРАД“ ЕООД”, ОТКРИТА С РЕШЕНИЕ № 3/18.03.2016 Г. НА УПРАВИТЕЛЯ НА МБАЛ “СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ДИМИТРОВГРАД ЕООД НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ, КАКТО СЛЕДВА:
 
Оценка
С3
Участник
1. 5 т. „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД
2. 2.5 т. “ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД
 
ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 18.05.2016 Г. /СРЯДЯ/ В 10.30 ЧАСА В КАБИНЕТА НА УПРАВИТЕЛЯ НА МБАЛ “СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ДИМИТРОВГРАД ЕООД НА АДРЕС: ДИМИТРОВГРАД, УЛ.”ХР.БОТЕВ” № 29.
СЪОБЩЕНИЕТО Е ПУБЛИКУВАНО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА, СЪГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: ……………/п/…………………
                                                                  /ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ/
Рефинансиране /погасяване/ на банков кредит
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание:  Предоставяне на кредит с цел рефинансиране /погасяване/ на задълженията на дружеството по Договор за банков кредит 341/28.07.2015 г., сключен с „Инвестбанк” АД, съгласно Решение № 153 от 25.02.2016 г. на Общински съвет Димитровград
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 18.03.2016 год. под номер на поръчката 00245-2016-0002
Информация за публикацията може да намерите тук:
 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333333393837
 
Решение  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=720464&newver=2
 
Обявление  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=720466&newver=2
 
Преписка: Приключена
Срок за получаване на офертите: .18.04.2016  год. до 16.00 часа


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за 2016 год /открита процедура по ЗОП/
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Доставки на лекарствени продукти за 2016 г
Документи: Всички документи са приложени по долу за изтегляне
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 03.12.2015 год. под номер на поръчката 00245-2016-0001
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333332363133
 
Решение:  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=711562&newver=2
 
Обявление: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=711561&newver=2
Срок за получаване на офертите: .09.03.2016  год. до 16.00 часа
 
Преписка: Прекратена

Решение за прекратяване: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=718995&newver=2

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Доставки на лекарствени продукти за 2016 год.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Доставки на лекарствени продукти за 2016 год.
Документи: Приложени към откритата процедура
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП:на 28.10.2015 год. под номер на поръчката 00245-2015-0007
Информация за публикацията може да намерите тук:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333239393435
 
Решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=694558&newver=2
 
Обявление: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=694561&newver=2
 
Срок за получаване на офертите: 30.11.2015 год. 16.00 часа

Преписка: Прекратена

Информация за прекратяването може да намерите тук:

Решение за прекратяване: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=700173&newver=2


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за 2015 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Документи: Приложени към откритата процедура
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 08.06.2015 год. под номер на поръчката 00245-2015-0003
Информация за публикацията може да намерите тук:  
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333235343138

Обявление: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=670541&newver=2
 
Преписка: Прекратена/Липсват кандидати
Срок за получаване на офертите: 08.07.2015 год. 16.00 часа

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на МБАЛ "Св.Екатерина" ЕООД
Процедура: Открита процедура по чл. 14 ал.3 от ЗОП
Документи: Всички документи
Възложител: МБАЛ "Света Екатерина" ЕООД гр. Димитровград
Публикувана в регистъра на АОП: на 20.03.2015 год. под номер на поръчката 00245-2015-0001
Информация за публикацията може да намерите тук:
 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333232363939
 
 
Преписка: Затворена/Прекратена процедура
Срок за получаване на офертите: 20.04.2015 год. 16.00 часа


Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне: