Профил на купувача

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-164/ 29.03.2021г.
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-164/ 29.03.2021г. Относно: Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група  М "Мускулно-скелетна система"

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-163/ 29.03.2021 г.
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-163/ 29.03.2021 г. Относно: Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група A "Храносмилателна система и метаболизъм" 

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-158 от 26.03.2021 г.
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-158 от 26.03.2021 г. Относно: Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група  J "Антиинфекциозни средства за системно приложение"

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г.
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г. Относно: Лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група N “Нервна система”, 

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
За провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнители в процедура с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-55 от 28.01.2021г.“,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
На 31.03.2020 г. от 11.30 часа в гр. Димитровград, в административната сграда на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ находяща се на ул. ”Хр. Ботев” №29, в кабинета на Главен Счетоводител ще се проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти по номенклатурни единици и участници, както следва:
 
УЧАСТНИЦИ:
 
1 ФАРКОЛ АД
и
2 ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
 
за следния лекарствена продукт:
 
АТС-КОД МЕЖДУНАРОДНО НЕПАТЕНТНО НАИМЕНОВАНИЕ НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ ЕД ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦА МЯРКА БЕЗ ДДС ЕД ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦА МЯРКА С ДДС
C03AA03 Hydrochlorothiazide Перорална твърда 0,003999 0,004799
 
Жребият да бъде проведен при спазване на следните
 
ПРАВИЛА
 
При провеждане на публичния жребий, Комисията ще подготви:
  • Два броя бели листи, размер А4 с изписани на български език наименованията на двамата участници, в публичния жребий;
  • Един брой непрозрачна кутия – с капак.
На заседанието, Председателят на комисията ще покаже на присъстващите представители на участниците двата листа, с изписаните наименования, след което ще ги сгъне по един и същи начин, така че по никакъв начин да не може да се установи тяхното съдържание.
След извършване на действията, описани по горе, Председателят на Комисията ще ги постави в кутията и ще я затвори, след което ще ги разбърка. При желание от някой от представителите на участниците, кутията им се предоставя да бъде разбъркана и от тях.
Председателят на Комисията /или член на комисията/ ще изтегли един от сгънатите листове и ще оповести класирания на първо място участник, след което ще отвори и покаже на присъстващите другия лист на участника, класиран на второ място.
Резултатите от работата на Комисията ще бъдат отразени в Протокола.
В случай, че в определения час няма явил се участник и/или участници, заседанието на комисията се отлага с 15 минути, след което се провежда независимо дали присъстват или не участници.
 
 
С уважение,
Виолета Запрянова
Председател на комисията


Документи за кандидатстване
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-277
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-277. Сключване на Рамкови споразумения за периода 01.01.2020 до 31.12.2021 г. чрез Електронната система за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-270
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-270. Сключване на Рамкови споразумения за периода 01.01.2020 до 31.12.2021 г. чрез Електронната система за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-110 от 01.03.2021 г
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-110 от 01.03.2021 г. Лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група N “Нервна система”, анатомо- терапевтична група R “Дихателна система”, анатомо- терапевтична група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо- терапевтична група S “Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група V “Разни”

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-102 от 25.02.2021 г
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-102 от 25.02.2021 г. Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомо-терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони", анатомо-терапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" и анатомо-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение"

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г.
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г. Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтича група B "Кръв и кръвотворни органи" и Анатомо-терапевтича група L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства"

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-55 от 28.01.2021г.
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-55 от 28.01.2021г. Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група С

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне:
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-54 от 28.01.2021г.
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград“ ЕООД“ по Рамково споразумение № РД-11-54 от 28.01.2021г. Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група С

Документи за кандидатстванеЕлектронна преписка
Документи за изтегляне:
Документи за изтегляне: